تفاوت برخوردها با افراد نیازمند کمکاین دوربین مخفی در فرانسه گرفته شده که در آن دو نفر، یکی ژنده پوش و دیگری شیک و مرتب، کنار خیابان خود را به بیهوشی میزنند برخورد رهگذران را ارزیابی می کنند.