آن چه که با پول می خری، رفع مشکل نیست، پرداخت هزینه است.
01:15
پویانمایی دیرین دیرین این قسمت خلیج فارس

بهترین مجموعه ویدیو کلیپ ها