موفقیت اغلب باعث غرور شده و غرور باعث شكست می شود.
نوشتنی
2:49
ویدیو کلیپ حافظه ملوکول های آب

بهترین مجموعه ویدیو کلیپ ها