تنها جایی که توفیق قبل از کار می آید، فرهنگ لغت است.
نوشتنی

وب گردی : مطالب جالب و خواندنی از سراسر وب