عشق یعنی ترس از دست دادن تو.
نوشتنی

بهترین مجموعه ویدیو کلیپ ها