تجربه بهترین معلم است، ولی حق التدریس گرانی دارد.
نوشتنی

بهترین مجموعه ویدیو کلیپ ها