بزرگترین عیب برای دنیا همین بس که بی‌وفاست.

بهترین مجموعه ویدیو کلیپ ها