شیرینی یک بار پیروزی به تلخی صد بار شکست می‌ارزد.

بهترین مجموعه ویدیو کلیپ ها