در درون جسارت، نبوغ و قدرت سحر آمیزی نهفته است.
فروشگاه اول استوک