انسان در بازی گاهی می برد و گاهی چیزی یاد می گیرد.
فروشگاه اول استوک

بهترین مجموعه ویدیو کلیپ ها