اگر بر ناتوان خشمگین شوی، دلیل بر این است که قوی نیستی.

بهترین مجموعه ویدیو کلیپ ها