آنانی که چیزی برای گفتن ندارند با لودگی و ریشخند تلاش می کنند خودی نشان دهند.
نوشتنی

بهترین مجموعه ویدیو کلیپ ها