هرگز به آرزو های دیگران نخند، کسانی که آرزو ندارند چیز زیادی ندارند.
نوشتنی

بهترین مجموعه ویدیو کلیپ ها