اساس زندگی بر 10 اصل استوار است: اصل اول محبت و نه اصل دیگر گذشت.