زندگی بسیار مسحور کننده است فقط باید با عینک مناسبی به آن نگریست.