انسان نقطه ای است بین دو بی نهایت.بی نهایت لجن و بی نهایت فرشته.