تصاوير جالب و خنده دار - قسمت دوازدهم

بگیر کوفت کن

تصاوير جالب و خنده دار - قسمت دوازدهم

بزها این جوری می خندند

تصاوير جالب و خنده دار - قسمت دوازدهم

دستي براي دستگيره

تصاوير جالب و خنده دار - قسمت دوازدهم

نیم کیلوباش ولی مرد باش

تصاوير جالب و خنده دار - قسمت دوازدهم به نقل از عصر ايران