مهربانی تا این حد!

مهربانی تا این حد!مهربانی تا این حد!مهربانی تا این حد!مهربانی تا این حد!مهربانی تا این حد!مهربانی تا این حد!مهربانی تا این حد!مهربانی تا این حد!مهربانی تا این حد!
به نقل از عصرايران