خوان صدويكم رستم:: طرح ضربت پليس

شنيده شد كه نيروي انتظامي در دراستاي طرح امنيت اجتماعي، با سازندگان ، فروشندگان و استفاده كنندگان سلاح سرد برخورد خواهد كرد. با اين كاريكاتور يك شوخي با اين طرح كرده ام. البته يه وقت خداي نكرده فكر نكنيد كه مي خواستم رستم رو جزو اراذل و اوباش حسابي كنما ! اين فقط يك شوخي با رستم و نيروي انتظاميه .(شوخي شوخي با نيروي ضربت پليس هم شوخي؟!انگار امروز تنم خيلي مي خاره بايد حتماً برم حموم !) در ضمن در بين اسلحه هاي جناب رستم خنجرش ديده نميشه ، گمونم تو پهلوي سهراب جا مونده باشه! در پايان اين بيت شعر رو هم بشنويد كه يادم رفت توي كاريكاتور بچپونم:( چنين گفت رستم به اسفنديار براي نجاتم سند را بيار!!)
خوان صدويكم رستم:: طرح ضربت پليس