امیدوار مباش دیگران همراهیت کنند، تنها به درمان دردهای روزگار خویش بیاندیش.
نوشتنی

وب گردی : مطالب جالب و خواندنی از سراسر وب