کاملترین نوع بی عدالتی آن است که عادل به نظر برسیم در حالی که عادل نیستیم.

وب گردی : مطالب جالب و خواندنی از سراسر وب