تمام افکار خود را روی کار خود متمرکز کنید. پرتوهای خورشید تا متمرکز نشوند نمی سوزانند.
نود32

وب گردی : مطالب جالب و خواندنی از سراسر وب