اسباب ریاست، تحمل است و بلند نظری.

وب گردی : مطالب جالب و خواندنی از سراسر وب