كسی كه متعهد می شود برنده و فردی كه وعده می دهد بازنده خواهد بود.

وب گردی : مطالب جالب و خواندنی از سراسر وب