دانلود بایت شماره 346 - هفته نامه فناوری اطلاعات روزنامه خراسان

21:42 - 2014/12/13
دانلود بایت شماره 346 - هفته نامه فناوری اطلاعات روزنامه خراسان

عناوین بایت هفته نامه فناوری اطلاعات روزنامه خراسان:
- فی لترین گ در ایران به کجا می‌رود؟
- سرمایه‌گذار ایران، بهره‌بردار دیگران
- زبانی که هزاران نرم‌افزار با آن سخن می‌گویند

ادامه مطلب / دانلود