شكست و ناكامی ها در زندگی مربوط به طرز تفكر و چگونگی بروز احساسات ما است.
نوشتنی

وب گردی : مطالب جالب و خواندنی از سراسر وب