ویدیو کلیپ یه کام، دو کام، دیوید بکام در شوخی کردم