عکس العمل امریکایی ها به نماز خواندن مسلمانان در خیابان