اعتیاد به زندگی آنلاین را ترک کنیداین ویدیو توصیه میکند به جای اعتیاد به شبکه های اجتماعی که تمام طول روز، وقتمان را به خود اختصاص داده اند، بیشتر برای دوستانمان و زندگی حقیقی وقت بگذاریم.