شوخی کردم - بازجویی از مهران غفوریان: 20 متری کوکاکولا یه سی متری داشتم