تیزر تبلیغاتی هوا را آلوده نکنیمدوست دارید شهرتون هواش آلوده نباشه پس هوای شهرتون رو آلوده نکنید