اغلب از نادانی وحشت نداریم، از اینکه ما را نادان بدانند می ترسیم.