انیمیشن دیرین دیرین این قسمت اعتراض مدنی
انیمیشن خل و چل ها خواست خدا از سری انیمیشن های Cyanide Happiness Short دوبله گروه آوای نوین