شهیدم کاکلش درخون غلطونه - شب هشتم محرم 1395 حاج محمود کریمیبخش چهارم - زمینه ( شهیدم کاکلش درخون غلطونه ) شب هشتم محرم 1395-1438 هیأت رایة العباس (ع) حاج محمود کریمی