پویانمایی دیرین دیرین این قسمت وصل کردن
ببینم! به این نصیحت ها عمل هم می کنید یا ما داریم واسه خودمون اینا رو می گیم؟!