پویانمایی دیرین دیرین این قسمت خفت گیرندهآی گفتیم…آی گفتیم…! دستمون درد نکنه که انقدر خوب حرف دل مردمو می زنیم!