پویانمایی دیرین دیرین این قسمت پست مدرن
به عقیده برخی مورخان، دوران دیرین دیرین، سرآغاز عصر پست مدرنیزم بود، میگید نه ببینید!