پویانمایی دیرین دیرین این قسمت پست مدرنبه عقیده برخی مورخان، دوران دیرین دیرین، سرآغاز عصر پست مدرنیزم بود، میگید نه ببینید!