پویانمایی دیرین دیرین این قسمت اداره امور نزد وی
چند وقته کم لایک می زنید و به اشتراک می ذارید ها… فکر نکنید نفهمیدم! عیب نداره، امروز با این آیتم بهتون فرصت جبران میدم!