پویانمایی دیرین دیرین این قسمت سزای عمل
سزای عمل، انیمیشن کوتاهی است که در آن مردی به سزای عملش می رسد تا بدین وسیله یک پند به بینندگان داده باشد!