پویانمایی دیرین دیرین این قسمت مغز فندقی هاتماشا، پند و اندرز گرفتن و سپس سر لوحه کار خویش قرار دادن این قسمت برای جوانان وطن الزامیست!