پویانمایی دیرین دیرین این قسمت پُفچهآقا جان.اینقدر هله هوله و چرت و پلا نخورید! می خورید هم کم بخورید. هر قرن یه بار بخورید بسه!