پویانمایی دیرین دیرین این قسمت بالی وال
در دوران دیرین دیرین، عیب نداشت، مهم این بود که از هر شکست تجربه کسب می کردند برای شکست های بعدی!