پویانمایی دیرین دیرین این قسمت مگز سفید
تماشای این قسمت به غیر تهرانی ها توصیه نمی شود.اما با روند موجود انشاا… از سال آینده به آنها هم توصیه خواهد شد.