پویانمایی دیرین دیرین این قسمت المپکالمپک Olampok : المپیکی که در آن شرکت کنندگان پک می زنند!