مجموعه پویانمایی دیرین دیرین این قسمت کالای خارجیبر اساس یک داستان واقعی ….