مجموعه پویانمایی دیرین دیرین این قسمت کالای خارجی
بر اساس یک داستان واقعی ….