مجموعه پویانمایی دیرین دیرین این قسمت چتر وارونه
به خاطر بارندگی های اخیر،بیایید چتر های خود را وارونه بگیریم تا آب را ذخیره کنیم. می یاین؟