مجموعه پویانمایی دیرین دیرین این قسمت ردپا
یه ۸ سال قبل تر،اختلاس کردن رونق فراوانی داشت.