مجموعه پویانمایی دیرین دیرین این قسمت فاصله
آی گفتم…حرف دل خودمو زدم. واقعا دستم درد نکنه که اینچنین با زبان طنز،به بیان مشکلات و معضلات جامعه می پردازم.