مجموعه پویانمایی دیرین دیرین این قسمت تنظیم موتور
بی سرو سامانیان اولین قومی بودند که اهمیت می دادند، اما در آن دوران، موضوع برای اهمیت دادن سخت پیدا می شد ….