مجموعه پویانمایی دیرین دیرین این قسمت تنظیم موتوربی سرو سامانیان اولین قومی بودند که اهمیت می دادند، اما در آن دوران، موضوع برای اهمیت دادن سخت پیدا می شد ….