مجموعه پویانمایی دیرین دیرین این قسمت سگ کشی
این قسمتو تقدیم می کنیم به …،
البته تقدیم که نه، می کوبیم تو صورت اون
بی وجدان هایی که سگ های بی گناه و زجر کش می کنن.