مجموعه پویانمایی دیرین دیرین این قسمت قرصآیا میدانید انسان های اولیه هم دارو را بی رویه مصرف میکردند؟
ما هم نمیدانستیم، این آیتم را که دیدیم، فهمیدیم!