مجموعه پویانمایی دیرین دیرین این قسمت نادانیاسورهادر زمان دایی ناصر ها بی سر و سامانیان زندگی مشکلی داشتن که باید خودتون ببینین....
دانشمندان فکر میکنند دایناسور ها در اثر سقوط شهاب سنگ منقرض شده اند.
اما این کارتون نشان میدهد که آنها احتمالا جور های دیگری منقزض شده اند!!